“Through The Glass Darkly”

Window Poster Reflection… Tucson Arizona USA