“Point Of View”

Experimental Portrait Detail… Tucson Arizona USA